You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ASCENSOR SOCIAL

Susana Quadrado

L'altre Raval


Braval representa el més genuí dels voluntariat i una esperança per a molts nanos que volen sortir de la misèria.

Esport
Convivència
Èxit escolar
Voluntariat
Cohesió social
Josep Masabeu

Immigració. Unes noves coordenades


Fins fa molt poc, afrontàvem les dificultats d'atenció social seguint aquella dita: primer dóna-li un peix, i alhora ensenya-li a pescar.

Voluntariat
Cohesió social
Gestió de la immigració
Josep Masabeu

Vencerem la pobresa amb l'educació


Un de cada quatre espanyols és pobre o està en risc de ser-ho

Èxit escolar
Voluntariat
Pobresa
Inserció laboral

El món africà. Les ètnies, les nacions i les migracions

La descolonització de l’Àfrica es realitzà estructurant unes nacio ...

Cal ajustar la legislació per tal que contribueixi a l’arrelament dels immigrants

En relació a la immigració hi ha una gran contradicció. Només arr ...

Nous reptes en el món migratori

Seguirem tenint un flux d’immigrants notable, amb situacions cada vegada més com ...

L’afecte personal, gran eina per a la integració

En els processos d’integració, tant dels immigrants com de les persones en situa ...
/src/Template/Posts/categories.ctp (line 171)
[
	(int) 0 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 61,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'El cas dels joves migrats sols: oportunitat versus estigmatització',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'No són una amenaça. Són una oportunitat.',
		'html' => '<p>Podem fer veure que no &eacute;s el nostre <em>problema</em> o podem afrontar-ho com el que &eacute;s, una realitat que no &eacute;s temporal i que forma part de la nostra societat. Podem desentendre&rsquo;ns o podem construir vincles que els integrin a la comunitat. Podem estigmatitzar-los i penjar-los totes les etiquetes que vulguem, o podem fer un exercici d&rsquo;empatia i canviar la mirada vers aquestes persones. S&oacute;n adolescents i joves migrats que han arribat sols a Catalunya i cerquen una oportunitat, una vida millor.</p>

<p>Senzillament. No, no s&oacute;n tots uns delinq&uuml;ents. No, no venen a <em>prendre&rsquo;ns</em> res. No, no s&oacute;n el que es publica en alguns mitjans de comunicaci&oacute; i el que intenten que creguem alguns partits pol&iacute;tics que parlen des de la irresponsabilitat, l&rsquo;odi i la desconeixen&ccedil;a. No s&oacute;n una amena&ccedil;a. S&oacute;n una oportunitat.</p>

<p>El Departament de Treball, Afers Socials i Fam&iacute;lies acaba de presentar l&rsquo;Estrat&egrave;gia catalana per a l&rsquo;acollida i la inclusi&oacute; dels infants i joves migrats sols, el full de ruta que pret&eacute;n superar la fase d&rsquo;emerg&egrave;ncia i urg&egrave;ncia i avan&ccedil;ar cap a la plena inclusi&oacute;. &Eacute;s un punt de partida, molt esperat, que ens ha de permetre superar la precipitaci&oacute;, la preocupaci&oacute; i el col&middot;lapse generat en els &uacute;ltims mesos, i fer front al fenomen migratori des de l&rsquo;estabilitat, la seguretat, la planificaci&oacute; -a mig i llar termini- i la unitat.</p>

<p>Disposem del full de partida, per&ograve; ara &eacute;s imprescindible el comprom&iacute;s real de tots i cadascun dels agents implicats, sobretot el Govern, per convertir el paper -objectius, accions i valors- en una realitat palpable -emancipaci&oacute;, ciutadania i inclusi&oacute;-. El Tercer Sector, les entitats socials, ja hem manifestat clarament que estarem pendents de l&rsquo;aplicaci&oacute; d&rsquo;aquesta estrat&egrave;gia i, per tant, que vetllarem pel seu compliment i la seva efectivitat. De fet, l&rsquo;&egrave;xit de l&rsquo;estrat&egrave;gia dep&egrave;n de molts factors, per&ograve; n&rsquo;hi ha dos d&rsquo;essencials: la implicaci&oacute; activa de tots els actors i els recursos econ&ograve;mics.</p>

<p>El fenomen migratori ens brinda l&rsquo;oportunitat de repensar el sistema de protecci&oacute; des d&rsquo;una &ograve;ptica comunit&agrave;ria que inclogui tots els actors. L&rsquo;abordatge dels fluxos migratoris, constants i en augment, &eacute;s un repte global que requereix una resposta unit&agrave;ria i un esfor&ccedil; de treball transversal, interdepartamental i entre Administracions molt ben coordinat i amb un rumb clar.</p>

<p>Volem que aquests joves se sentin integrats en la seva comunitat, que puguin construir projectes personals i aportar al pa&iacute;s? Doncs aquesta tasca no poden fer-la soles ni les entitats socials que els acompanyen i els ofereixen suport ni les mateixes Administracions, per molt que siguin elles qui hagin de liderar-ho. Com podran sentir-se arrelats a un poble o a una ciutat sense la complicitat dels ens locals, dels seus habitants i del teixit social, cultural i econ&ograve;mic? Ajuntaments, ve&iuml;ns, comerciants, clubs esportius, associacions culturals i un llarg etc&egrave;tera d&rsquo;agents viuen i conviuen a cada comunitat i sense ells no podem aconseguir la plena inclusi&oacute; dels joves migrats sols. Igual que tampoc ho aconseguirem si no es resolen els entrebancs legals, normatius i administratius, que impedeixen la regularitzaci&oacute; de les persones, una compet&egrave;ncia del Govern espanyol. Sense perm&iacute;s de resid&egrave;ncia, no hi ha perm&iacute;s de treball, ni possibilitat d&rsquo;emancipar-se, de fer cr&eacute;ixer el pa&iacute;s, de tenir una vida digna i aut&ograve;noma. En definitiva, ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. Amb drets, per&ograve; tamb&eacute; amb deures.</p>

<p>Volem que el proc&eacute;s d&rsquo;acollida sigui de qualitat, eficient i efica&ccedil;? Doncs aleshores es requereixen els recursos necessaris, suficients i estables per donar respostes personalitzades a aquestes noves necessitats socials en tots els &agrave;mbits &ndash;educaci&oacute;, salut, formaci&oacute;, ocupaci&oacute;, habitatge, etc&egrave;tera-. Recursos que s&rsquo;haurien de recollir a la cartera de serveis socials i haurien de vetllar per la seguretat jur&iacute;dica de les entitats socials. Som les primeres que desitgem una bona resposta a les necessitats e les persones, per&ograve; tamb&eacute; som les primeres que volem tenir cura dels professionals.</p>

<p>&Eacute;s el moment en qu&egrave; hem d&rsquo;estar a l&rsquo;al&ccedil;ada de construir una societat inclusiva que valori la diversitat i d&rsquo;aprofitar l&rsquo;ocasi&oacute; d&rsquo;ampliar la nostra base social amb una generaci&oacute; de joves que, com qualsevol altra, signifiquen una oportunitat de futur, de benefici col&middot;lectiu.</p>

<p><strong>Francina Alsina</strong>. Presidenta de la Taula d&#39;Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. El Quinze. 22.02.2019</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'el_cas_dels_joves_migrats_sols_oportunitat_versus_estigmatitzacio',
		'autor' => 'Francina Alsina',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2019-02-22T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2019-02-28T10:52:45+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:12',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 2,
				'name' => 'Integració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'integracio',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1184,
					'post_id' => (int) 61,
					'tag_id' => (int) 2,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1185,
					'post_id' => (int) 61,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 9,
				'name' => 'Joventut',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'joventut',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1186,
					'post_id' => (int) 61,
					'tag_id' => (int) 9,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1187,
					'post_id' => (int) 61,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 16,
				'name' => 'Gestió de la immigració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gestio_de_la_immigracio',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1188,
					'post_id' => (int) 61,
					'tag_id' => (int) 16,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4187,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 61,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 4065,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 4065,
					'name' => 'Menas.jpg',
					'filename' => 'Menas.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/POSTS/Menas.jpg',
					'originalname' => 'Menas.jpg',
					'archivesize' => (int) 44829,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 1 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 57,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'L'altre Raval',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Braval representa el més genuí dels voluntariat i una esperança per a molts nanos que volen sortir de la misèria.',
		'html' => '<p>Parla clar, sense mitges tintes, mirant-me als ulls. Sense drames, amb un somriure, explica com es viu als carrers del Raval: &quot;No &eacute;s el que solen recollir els mitjans, que de vegades nom&eacute;s expliquen el conflicte i la den&uacute;ncia&quot;. Comencem forts.</p>

<p>Coincideixo amb en Pep, de Braval, en unes jornades en qu&egrave; xerra gent que sap b&eacute; qu&egrave; suposa ser immigrant i veure&#39;n de tots colors. A en Pep el coneix tothom. Em saluda amb la m&agrave; dreta; amb l&#39;esquerra, em regala un llibret que ha escrit, <em>20 hist&ograve;ries de superaci&oacute; al Raval</em>. &quot;Aqu&iacute; hi &eacute;s tot. Acabem de fer 20 anys&quot;.</p>

<p>Entre les primeres p&agrave;gines, tres dades: el Raval t&eacute; 48.000 habitants, m&eacute;s que Figueres, Vic o Salt. En 1,1 quil&ograve;metres quadrats. Gaireb&eacute; la meitat s&oacute;n immigrants.</p>

<p>En Pep &eacute;s en Josep Masabeu. Ell i 160 voluntaris m&eacute;s s&oacute;n Braval. I Braval &eacute;s l&#39;altre Raval. El Raval que no surt a la televisi&oacute;, el que es construeix sobre el refrany castell&agrave; que <em>el roce hace el cari&ntilde;o</em>. Aquest barri on m&eacute;s de trenta entitats, tre,ta, &quot;s&oacute;n la ra&oacute; per la qual els problemes no han esclatat&quot;, assegura en Pep. La xarxa social. El sentit de comunitat.</p>

<p>Braval &eacute;s una petita gran revoluci&oacute;. El seu eix &eacute;s l&#39;esport. Els nanos s&#39;acosten al local del carrer de la Cera perqu&egrave; volen jugar a b&agrave;squet o a futbol. I vaja si ha corregut la veu! Aquesta temporada Braval ja t&eacute; dotze equips. Multi&egrave;tnics, amb jugadors de 15 pa&iuml;sos, de nou religions i que parlen 10 lleng&uuml;es diferents. Competeixen a la lliga del Consell de l&#39;Esport escolar de Barcelona contra nens d&#39;altres barris. &quot;Vam demanar a la Federaci&oacute; si podien competir a m&eacute;s nivell. Ens van dir que no. I saps amb quin argument? Que als nostres equips hi havia m&eacute;s de dos extracomunitaris.</p>

<p>Oh.</p>

<p>Res i tot diferencia aquests nens dels altres a qui disputen les copes a les finals. Els de Braval no tenen ni idea de qu&egrave; significa el concepte zona de confort; el matal&agrave;s tou d&#39;uns pares o d&#39;un entorn estable. En algun cas, ni tan sols tenen aigua corrent al seu pis. L&#39;educaci&oacute; &eacute;s el seu aferrador. L&#39;esport, el desenlla&ccedil; ins&ograve;lit. Si no estudien, no juguen, i si no juguen el m&eacute;s probable &eacute;s que &quot;passin&quot; d&#39;estudiar: un cercle virtu&oacute;s que es tanca quan veuen que poden tenir futur perqu&egrave; ja n&#39;hi ha hagut per a altres com ells, exjugadors.</p>

<p>Qu&egrave; els salva? &quot;El contacte. La barreja fa possible la relaci&oacute; personal. A poc a poc s&#39;obren portes i es consolida una amistat. En Xakir, l&#39;Abdelalim, en Kim, l&#39;Ossama, en Kevin... tenen en el voluntari un referent: en Pau, en Jordi, en Javier, en Zikan&quot;.</p>

<p>El de menys &eacute;s guanyar o perdre. El de m&eacute;s, que qui neix sense gaireb&eacute; res aprengui que d&#39;aqu&iacute; se&#39;n surt si alg&uacute; et dona un cop de m&agrave;... o una pilota. &quot;L&#39;esperan&ccedil;a &eacute;s la gent. Amb egoistes no aconseguirem mai una societat cohesionada&quot;.</p>

<p>En Pep s&#39;acomiada amb un al&bull;legat contra els prejudicis. Em convida perqu&egrave; qualsevol tarda vagi a la biblioteca del carrer del Carme: &quot;&Eacute;s com si entressis a Kandahar. A internet consulten els diaris en urd&uacute;. Parla amb ells i et sorprendr&agrave;s: &#39;Jo soc metge i estic treballant de paleta&#39;; &#39;jo soc f&iacute;sic i...&#39;&quot;.</p>

<p><strong>Susana Quadrado</strong>. La Vanguardia, 24.03.2018. p.32</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'l_altre_raval',
		'autor' => 'Susana Quadrado',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2018-03-24T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => '',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2018-03-30T11:02:01+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 16:25',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 1,
				'name' => 'Esport',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'esport',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1039,
					'post_id' => (int) 57,
					'tag_id' => (int) 1,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1040,
					'post_id' => (int) 57,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 6,
				'name' => 'Èxit escolar',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'exit_escolar',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1041,
					'post_id' => (int) 57,
					'tag_id' => (int) 6,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 7,
				'name' => 'Voluntariat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'voluntariat',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1042,
					'post_id' => (int) 57,
					'tag_id' => (int) 7,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 4 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 1043,
					'post_id' => (int) 57,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 3857,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 57,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3735,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3735,
					'name' => 'Rambla_Raval.jpg',
					'filename' => 'Rambla_Raval.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/Rambla_Raval.jpg',
					'originalname' => 'Rambla_Raval.jpg',
					'archivesize' => (int) 13422,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 2 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 31,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'Davant el risc gihadista, mantinc l'esperança en la nostra xarxa social',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Entrevista a Josep Masabeu',
		'html' => '<p>Davant del risc d&#39;exclusi&oacute; social o l&#39;auge de l&#39;islamisme radical, <strong>Josep Masabeu </strong>es mostra confiat. Ell &eacute;s responsable de Braval, una associaci&oacute; de voluntariat que s&#39;encarrega d&#39;ajudar a joves immigrants del barri del Raval, a Barcelona, a trav&eacute;s del futbol i el b&agrave;squet. Amb Josep parlem sobre aquests i altres temes i acabem concloent que potser l&#39;amor s&iacute; mogui el m&oacute;n. Per&ograve; aix&ograve; &eacute;s el final: abans, l&#39;entrevista.</p>

<p><strong>Parles de que entre la 2a i la 3a generaci&oacute; d&#39;immigrants es d&oacute;na rebuig contra la societat que els acull, i que per aix&ograve; ocorren fen&ograve;mens com el del gihadisme, &iquest;per qu&egrave; aquest rebuig?</strong><br />
Principalment per una falta d&#39;expectatives. Tota persona sost&eacute; la seva personalitat en cinc potes: els valors, la fam&iacute;lia, els amics, les creences i el treball. Per&ograve; si no tens feina, ni fam&iacute;lia, ni amics, i tampoc pots viure els teus costums com ho feies al teu pa&iacute;s, qu&egrave; et queda? Nom&eacute;s les creences. &Eacute;s l&#39;&uacute;nic que els queda als immigrants aqu&iacute;, i s&#39;aferren a aix&ograve; per mantenir la seva identitat enfront d&#39;una societat que no els acull com hauria.</p>

<p><strong>Encara que si parlem de 2a i 3a generaci&oacute;, de fills i n&eacute;ts d&#39;immigrants, la pota de la fam&iacute;lia s&iacute; que la tenen, no?</strong><br />
Per&ograve; parlem en molts casos de fam&iacute;lies desestructurades. Ja sigui perqu&egrave; els pares s&#39;han separat o per altres motius, com el cas d&#39;un noi: el pare treballa de nit, la seva mare de dia... Econ&ograve;micament tiren endavant, per&ograve; el noi fa exactament el que li d&oacute;na la gana.</p>

<p><strong>Fins a quin punt es pot fer la identificaci&oacute; entre auge del gihadisme i desarrelament social?</strong><br />
No &eacute;s una relaci&oacute; matem&agrave;tica, per&ograve; tot est&agrave; relacionat. Totes les an&agrave;lisis que he llegit coincideixen en aquest punt: el gihadisme &eacute;s un refugi davant la desesperan&ccedil;a, una sublimaci&oacute; que sorgeix entre joves que han quedat penjats de la societat. Cal consolidar l&#39;ascensor social, perqu&egrave; si perdem a la segona generaci&oacute; d&#39;immigrants correm el risc de tenir aqu&iacute; a Barcelona les banlieues de Par&iacute;s.</p>

<p><strong>A m&eacute;s del desarrelament social, hi ha altres factors?</strong><br />
Hi ha d&#39;altres, &eacute;s clar, sobretot les xarxes socials i la influ&egrave;ncia dels imams radicals. Quan no tens cap altra sortida, &eacute;s molt f&agrave;cil ser manipulat, i els nois dels que parlem s&oacute;n molt insegurs, tenen poca personalitat. Si des del gihadisme se&#39;ls promet l&#39;or i el moro, i la societat d&#39;aqu&iacute; no els ofereix res tan atractiu... doncs ja tens el terreny abonat. La joventut &eacute;s idealista, i aquesta &eacute;s la situaci&oacute;.</p>

<p><strong>Parlem nom&eacute;s de joves musulmans?</strong><br />
No, tamb&eacute; d&#39;espanyols que no tenen creen&ccedil;a i que, per tant, qu&egrave; m&eacute;s els d&oacute;na. Tamb&eacute; cal entendre-ho: si jo no crec en res i uns no m&#39;ofereixen oportunitats per&ograve; d&#39;altres s&iacute;... Me&#39;n vaig de cap a S&iacute;ria amb l&#39;Estat Isl&agrave;mic.</p>

<p><strong>Des de la teva posici&oacute;, del tracte de cada dia, veus la situaci&oacute; tan greu com el venen els mitjans?</strong><br />
S&iacute; que &eacute;s seri&oacute;s, encara que no tinc dades exactes a la m&agrave;. &Eacute;s una cosa seriosa i a m&eacute;s tampoc &eacute;s una cosa nova. Recordo que ja fa gaireb&eacute; vuit anys que el jutge Garz&oacute;n va fer aquella batuda a la mesquita del carrer Hospital. Aquests tios anaven a posar una bomba a la L2 del metro. El problema a Barcelona &eacute;s que tenim grans bosses de pobresa i marginaci&oacute;, i no ens podem permetre anar conreant-la. No penso que calgui angoixar-se, per&ograve; tampoc dir &quot;no passa res&quot;. Tamb&eacute; veig un cert acord entre els mitjans per no donar massa informaci&oacute; i evitar que la gent es posi molt nerviosa. No obstant aix&ograve;, crec que hi ha esperan&ccedil;a.</p>

<h2><em>La clau de la inclusi&oacute; social &eacute;s trencar la barrera f&iacute;sica, que porta a la barrera mental</em></h2>

<p><strong>On &eacute;s aquesta esperan&ccedil;a?</strong><br />
A la gent. Amb egoistes mai aconseguirem una societat cohesionada, per&ograve; al barri del Raval, que &eacute;s la realitat que conec, som trenta i escaig les entitats que ens dediquem a tot aix&ograve;, i despr&eacute;s hi ha molta gent sola que ajuda pel seu compte. Tenim en aquesta ciutat una xarxa social que en altres llocs no tenen: els col&middot;legis, la sanitat, les parr&ograve;quies, els serveis socials, les entitats... Aquesta xarxa &eacute;s el motiu que el problema no hagi explotat com a Par&iacute;s.</p>

<p><strong>Quina &eacute;s la clau per ajudar de veritat a aquests joves en risc d&#39;exclusi&oacute;?</strong><br />
El primer de tot &eacute;s barrejar la diversitat, perqu&egrave; aix&ograve; trenca la barrera f&iacute;sica i permet aprendre dels altres. Amb barrera f&iacute;sica em refereixo a tocar, a parlar amb l&#39;altre... Quan veus una persona d&#39;un altre color o un altre pa&iacute;s, que vesteix diferent... Doncs jo no s&eacute; qu&egrave; dir-li, i em pregunto qu&egrave; estar&agrave; pensant de mi, i ell igual, es pregunta qu&egrave; estar&eacute; pensant jo d&#39;ell. &Eacute;s una barrera f&iacute;sica que implica una segona barrera, la mental.</p>

<p><strong>I com es trenca?</strong><br />
Amb projectes col&middot;lectius. Nosaltres a Braval estem centrats en el futbol i el b&agrave;squet, que s&oacute;n esports on la barrera f&iacute;sica es trenca al segon dia de vestidor. En uns castellers, es trenca a la mitja hora d&#39;estar agafats. Una obra de teatre o un grup de ball tamb&eacute; funcionen.</p>

<p><strong>I en individual, qu&egrave; puc fer jo?</strong><br />
Fixa&#39;t, un exemple. Posa que vas pel carrer i et trobes a una persona que et demana almoina. Potser no pots donar-li diners si no en portes, per&ograve; no pots estar una estona amb ell, parlant? Llavors t&#39;adones que anem amb estereotips. &quot;&Eacute;s que em fa corte&quot;, penses, i aquesta &eacute;s la barrera f&iacute;sica.</p>

<p><strong>Quins altres estereotips portem amb nosaltres?</strong><br />
Un estereotip molt est&egrave;s &eacute;s el que els immigrants s&oacute;n uns palurdos, uns ignorants. Per&ograve; et dono una dada: dels 12.000 pakistanesos que hi ha a Barcelona, 6.000 tenen carnet de la Xarxa de Biblioteques. Si tu vas a la biblioteca de Carrer del Carme 47 qualsevol dia a la tarda &eacute;s com si entressis a Kandahar. La directora d&#39;all&agrave;, una dona que val un imperi, descarrega els diaris en idioma urd&uacute; i imprimeix uns quants. B&eacute;, doncs si comences a parlar amb la gent d&#39;all&agrave;, &eacute;s quan et sorprens. &quot;Jo s&oacute;c metge i estic treballant de paleta&quot; o &quot;jo s&oacute;c f&iacute;sic i...&quot;.</p>

<p><strong>Impressiona ...</strong><br />
O et poso un altre exemple. Al Braval tenim un noi ucra&iuml;n&egrave;s; la fam&iacute;lia ara ho est&agrave; passant malament per la guerra amb R&uacute;ssia. El seu pare treballa aqu&iacute; de paleta i la seva mare de senyora de la neteja. Resulta que el seu pare era professor de l&#39;Escola d&#39;Enginyeria de K&iacute;ev i la seva mare, doctora en Filologia Russa. Si mires a aquest noi, qu&egrave; en penses? &quot;Fill d&#39;un paleta i una senyora de la neteja&quot; ... que va! Fill de dos catedr&agrave;tics de la universitat. Sap parlar castell&agrave;, catal&agrave;, angl&egrave;s, franc&egrave;s, rus i ucra&iuml;n&egrave;s, i ha vist tots els museus. &Eacute;s una mostra vivent de com els nostres estereotips s&oacute;n aix&ograve;, estereotips.</p>

<p><strong>Parlaves abans que cal potenciar el &quot;ascensor social&quot;, hi ha aquest ascensor o &eacute;s una aspiraci&oacute; per complir?</strong><br />
Existeix, i tant, per&ograve; cal posar-li potes. T&#39;ho explico amb un altre exemple molt proper. Un dels programes que tenim &eacute;s el de rob&ograve;tica, de la Lego League, i un dels nostres nois va estar en una de les confer&egrave;ncies que aquesta entitat d&oacute;na per les escoles de Barcelona. El noi abans deia que volia ser pintor de parets, com el seu pare, una cosa ben respectable.</p>

<p><strong>I qu&egrave; va passar?</strong><br />
Despr&eacute;s de fer el programa de rob&ograve;tica, va dir &quot;jo vull fer aix&ograve; que va explicar aquella senyora d&#39;uns xips de la NASA&quot;. Llavors li vaig dir &quot;Mira, si vols fer aix&ograve; has de treure un 8,5 de tercer d&#39;ESO, un 8,5 de quart i un 8,5 de Batxillerat, perqu&egrave; aix&iacute; podr&agrave;s anar a la universitat amb beca. All&agrave; has d&#39;estudiar una carrera que es diu &quot;Enginyeria Inform&agrave;tica&quot;. El nano no tenia ni idea del que era aix&ograve;, per&ograve; ara, sis anys despr&eacute;s, est&agrave; a segon d&#39;Enginyeria Inform&agrave;tica. Aix&ograve; &eacute;s ascensor social, per&ograve; nom&eacute;s s&#39;aconsegueix a partir d&#39;una relaci&oacute; personal amb els nois.</p>

<p><strong>Tamb&eacute; dep&egrave;n de l&#39;entorn o de les ajudes?</strong><br />
Cal -i es d&oacute;na- que els pares s&#39;impliquin, per&ograve; tot comen&ccedil;a en el m&eacute;s b&agrave;sic, en el de m&eacute;s avall. La clau est&agrave; en coses com que cal dutxar-se despr&eacute;s de l&#39;entrenament. El noi, quan veu que amb aquestes pautes t&eacute; &egrave;xit, s&#39;apunta al carro. L&#39;Administraci&oacute; ha de posar m&eacute;s recursos, &eacute;s clar, per&ograve; al final no &eacute;s un problema de recursos, sin&oacute; de relaci&oacute; personal. Per qu&egrave; canvia un noi aix&iacute;? Doncs perqu&egrave; estableix una relaci&oacute; d&#39;amistat amb un voluntari al que estima i pren com a referent. Aix&ograve; &eacute;s el b&agrave;sic, el que no pot faltar.</p>

<p>Entrevista de <strong>Guille Altarriba</strong>.&nbsp;<a href="http://diarioelprisma.es/riesgo-yihadista-mantengo-esperanza-red-social-josep-masabeu-braval/">Diario El Prisma. 12.05.2015</a></p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'davant_el_risc_gihadista_mantinc_l_esperanca_en_la_nostra_xarxa_social',
		'autor' => 'Guille Altarriba',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2015-05-31T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => 'http://ascensorsocial.blogspot.com/2015/05/ante-el-riesgo-yihadista-mantengo-la.html',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2015-05-31T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 18:18',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 883,
					'post_id' => (int) 31,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 884,
					'post_id' => (int) 31,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 21,
				'name' => 'Marginación',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'marginacion',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 885,
					'post_id' => (int) 31,
					'tag_id' => (int) 21,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 23,
				'name' => 'Gihadisme',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gihadisme',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 886,
					'post_id' => (int) 31,
					'tag_id' => (int) 23,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 3500,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 31,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3378,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3378,
					'name' => 'xarxa_social.jpg',
					'filename' => 'xarxa_social.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/xarxa_social.jpg',
					'originalname' => 'xarxa_social.jpg',
					'archivesize' => (int) 10030,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 3 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 20,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'Immigració. Unes noves coordenades',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Fins fa molt poc, afrontàvem les dificultats d'atenció social seguint aquella dita: primer dóna-li un peix, i alhora ensenya-li a pescar.',
		'html' => '<p>I alhora procur&agrave;vem aconseguir un arrelament dels immigrants en la nostra societat, de manera que no es trenqu&eacute;s la conviv&egrave;ncia i s&#39;aconsegu&iacute;s la cohesi&oacute; i l&#39;ascensor social.</p>

<p>En molt poc temps aquest esquema ha saltat pels aires:<br />
- Creix el nombre de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa<br />
- L&#39;atur s&#39;incrementa entre persones amb una notable qualificaci&oacute; professional<br />
- Al mateix temps, hi ha llocs de treball que no es poden cobrir perqu&egrave; la gent no els vol fer<br />
- Estem davant d&#39;un seri&oacute;s problema en el pas de l&#39;educaci&oacute; a l&#39;ocupaci&oacute;. 75 milions de joves estan aturats a tot el m&oacute;n, i alhora les empreses es queixen que no troben suficients candidats amb les capacitats requerides<br />
- En alguns joves es detecta falta de fermesa, exig&egrave;ncia i personalitat per afrontar situacions dif&iacute;cils<br />
- La crisi ha disparat l&#39;emigraci&oacute; de joves espanyols<br />
- I en el cas dels joves que a m&eacute;s van ser immigrants en el seu moment, aix&ograve; provoca encara m&eacute;s desarrelament<br />
- Si abans pod&iacute;em oferir als joves una certa seguretat: &quot;estudia i despr&eacute;s trobar&agrave;s treball aqu&iacute;&quot;, ara estem en una situaci&oacute; permanent d&#39;incertesa.</p>

<p>Estem davant d&#39;una nova realitat, i hem de buscar nous par&agrave;metres de funcionament.</p>

<p>Des de la meva experi&egrave;ncia a Braval, penso que passen per:</p>

<p>1. Primer, resoldre els factors b&agrave;sics: alimentaci&oacute;, habitatge, salut, etc. La ciutadania reacciona amb gran generositat per ajudar en aquest aspecte, per&ograve; podem estar permanentment &quot;de recollida&quot;?</p>

<p>2. Al mateix temps incidir en la formaci&oacute; dels joves, inculcant-los la necessitat de ser emprenedors, amb l&#39;&agrave;nim de crear el propi lloc de treball. Per&ograve; aix&ograve; s&#39;encasta amb una dura realitat: a Espanya els tr&agrave;mits requereixen el doble de temps que a la Uni&oacute; Europea, i els impostos frenen als emprenedors per esdevenir aut&ograve;noms, tot i la darrera modificaci&oacute; legal; les entitats banc&agrave;ries no donen cr&egrave;dits;&nbsp; i molts joves -especialment els fills d&#39;immigrants- no tenen el coix&iacute; familiar i social que els permeti disposar dels diners suficients per invertir.<br />
3. Despr&eacute;s, inculcar en els joves els valors de l&#39;exig&egrave;ncia, fortalesa, esperit de lluita, generositat amb els altres, afany de col&bull;laboraci&oacute;, etc. mitjan&ccedil;ant el suport acad&egrave;mic, la mentoria, el coaching, la relaci&oacute; personal amb una persona volunt&agrave;ria gran, etc.<br />
4. Han de dominar b&eacute; les tecnologies de la informaci&oacute; i comunicaci&oacute; i els idiomes. A m&eacute;s dels coneixements, han d&#39;adquirir compet&egrave;ncies que els facin vers&agrave;tils.</p>

<p>5. D&#39;acord amb les capacitats de cadasc&uacute;, mirar d&#39;orientar-los cap als sectors professionals que ofereixen llocs de treball.<br />
6. En aquesta transmissi&oacute; de valors que conformen la personalitat dels joves, cada vegada &eacute;s m&eacute;s necess&agrave;ria la interrelaci&oacute; amb la fam&iacute;lia. Per tant &eacute;s vital que les escoles i les entitats que donen suport ho tinguin molt en compte per involucrar-la en els processos de formaci&oacute;.</p>

<p>7. Davant la realitat que molts joves ben formats estan emigrant, cal anar assumint que estem vivint en una ciutat global, i ara els nostres barris es diuen Xangai i Washington. Per aix&ograve;, i fins a cert punt, el que marxa a treballar a Indon&egrave;sia ja no emigra, sin&oacute; que se&#39;n va a un altre barri.</p>

<p>8. En conseq&uuml;&egrave;ncia, &eacute;s m&eacute;s necessari consolidar en cada jove una personalitat madura, forta i equilibrada, que &eacute;s el que li donar&agrave; continu&iuml;tat i seguretat al llarg de la vida, per molt canviants que siguin les circumst&agrave;ncies externes d&#39;espai, temps i societat.</p>

<p>9. Per aconseguir-ho &eacute;s imprescindible la <strong>implicaci&oacute; personal</strong> de tots aquells que estiguin disposats a ajudar, amb dedicaci&oacute; de temps, imaginaci&oacute;, il&bull;lusi&oacute; i energies. Qualsevol persona -de totes les edats, proced&egrave;ncies socials, opinions i creences- pot contribuir amb la seva aportaci&oacute; al voluntariat, col&bull;laborant en la mesura de les seves possibilitats i en l&#39;&agrave;mbit que s&#39;adeq&uuml;i m&eacute;s a les seves capacitats i interessos. S&oacute;n un referent positiu per als joves.</p>
',
		'keywords' => 'Josep Masabeu, Braval, ascensor social, gestión de la inmigración, ',
		'slug' => 'immigracio_unes_noves_coordenades',
		'autor' => 'Josep Masabeu',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2013-04-29T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => 'http://ascensorsocial.blogspot.com/2013/04/inmigracion-unas-nuevas-coordenadas.html',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2013-04-29T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 18:01',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 7,
				'name' => 'Voluntariat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'voluntariat',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 880,
					'post_id' => (int) 20,
					'tag_id' => (int) 7,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 15,
				'name' => 'Cohesió social',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'cohesio_social',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 881,
					'post_id' => (int) 20,
					'tag_id' => (int) 15,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 16,
				'name' => 'Gestió de la immigració',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'gestio_de_la_immigracio',
				'published' => false,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 882,
					'post_id' => (int) 20,
					'tag_id' => (int) 16,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 3499,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 20,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 3377,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 3377,
					'name' => 'coordenades.jpg',
					'filename' => 'coordenades.jpg',
					'path' => '/js/filemanager/userfiles/Posts/coordenades.jpg',
					'originalname' => 'coordenades.jpg',
					'archivesize' => (int) 16072,
					'filetype' => 'image/jpeg',
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 4 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 10,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'Vencerem la pobresa amb l'educació',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Un de cada quatre espanyols és pobre o està en risc de ser-ho',
		'html' => '<p>El 25,5 % de la poblaci&oacute;, 11.666.827 persones, vivia a Espanya el 2010 en situaci&oacute; de pobresa o en risc de pobresa, segons les dades de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l&#39;Exclusi&oacute; Social (EAPN). Aquest col&bull;lectiu excl&ograve;s socialment augment&agrave; de forma absolutament preocupant en un mili&oacute; de persones entre 2009 i 2010.<br />
Entre tots hem d&#39;afrontar aquesta situaci&oacute; amb actuacions a dos nivells:</p>

<p>En primer lloc un pla de xoc que permeti cobrir les necessitats b&agrave;siques: menjar, abric, habitatge, salut, etc. En aquesta l&iacute;nia es troba la resposta ciutadana de multitud de persones i entitats de tota mena que ajuden molt generosament. Pensem per exemple en l&#39;&egrave;xit de la campanya del Gran Recapte, o la recollida de menjar per Nadal de moltes parr&ograve;quies i institucions, etc. Aix&ograve; vol dir que la gent s&#39;adona que la situaci&oacute; &eacute;s la que &eacute;s, i col&bull;labora en la mida de les seves possibilitats.</p>

<p>Per&ograve; alhora cal fer accions que permetin a cada persona desenvolupar les seves capacitats i recursos personals per sortir d&#39;aquesta situaci&oacute; d&#39;exclusi&oacute;. &Eacute;s all&ograve; d&#39;ensenyar a pescar i no acontentar-se amb donar-li un peix per menjar. I aix&ograve; passa necess&agrave;riament per l&#39;&egrave;xit escolar i la inserci&oacute; laboral.</p>

<p>Per aix&ograve; &eacute;s fonamental el treball de moltes entitats dedicades al suport socioeducatiu dels joves i de les fam&iacute;lies en el seu proc&eacute;s de creixement en un context d&#39;exclusi&oacute; social, de manera que s&#39;aconsegueixi la promoci&oacute; de cada persona.</p>

<p>La solidaritat es construeix amb realitats.<br />
Si manquen mitjans econ&ograve;mics, &eacute;s necessari l&#39;ajut material, institucional i particular.<br />
Si manca afecte i amor, en el patiment, la trista soledat o la freda indifer&egrave;ncia, &eacute;s <strong>imprescindible</strong> una relaci&oacute; personal per poder oferir afecte, comprensi&oacute;, disculpa, acollida, consol, ajuda ...</p>

<p>Aquests dos aspectes no s&#39;haurien de separar. Per aix&ograve; &eacute;s tant necess&agrave;ria, efica&ccedil;, propera i humana la implicaci&oacute; del voluntariat.</p>

<p>Tots hem d&#39;ajudar, en la mesura de les nostres possibilitats. Tots podem fer alguna cosa pels altres. Perqu&egrave; si tu tens una necessitat i jo et puc ajudar i no ho faig, el problema no &eacute;s que tu et quedes amb aquesta necessitat, el problema &eacute;s que jo m&#39;estic tornant un egoista. I amb egoistes de cap manera no podrem aconseguir una societat cohesionada.</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'vencerem_la_pobresa_amb_l_educacio',
		'autor' => 'Josep Masabeu',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-02-03T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => 'http://ascensorsocial.blogspot.com/2012/02/venceremos-la-pobreza-con-la-educacion.html',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2012-02-03T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '30/9/19 9:13',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 6,
				'name' => 'Èxit escolar',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'exit_escolar',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 591,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 6,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 7,
				'name' => 'Voluntariat',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'voluntariat',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 593,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 7,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 10,
				'name' => 'Pobresa',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'pobresa',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 595,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 10,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 3 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 11,
				'name' => 'Inserció laboral',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'insercio_laboral',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 597,
					'post_id' => (int) 10,
					'tag_id' => (int) 11,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4408,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 10,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 4286,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 4286,
					'name' => 'pobreza2.jpg',
					'filename' => 'pobreza2.jpg',
					'path' => '/bower_components/rich-filemanager/userfiles/pobreza2.jpg',
					'originalname' => 'pobreza2.jpg',
					'archivesize' => (int) 12344,
					'filetype' => null,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	},
	(int) 5 => object(App\Model\Entity\Post) {

		'id' => (int) 5,
		'category_id' => (int) 3,
		'title' => 'Braval, un dels secrets de la cohesió social en el barri català més multicultural',
		'short_title' => '',
		'intro' => 'Enmig d’una gran varietat i quantitat d’entitats que procuren per la integració de la immigració i per la cohesió social hi trobem Braval',
		'html' => '<p>1,1 quil&ograve;metres quadrats, 49.000 habitants, un 47% d&rsquo;immigraci&oacute; i un 40% d&rsquo;atur. Aquestes quatre dades retraten el barri del Raval de Barcelona, la zona amb una concentraci&oacute; de nouvinguts m&eacute;s alta de Catalunya, per sobre de ciutats com Salt (amb 32.000 habitants i una densitat de 4.598 hab./km2 enfront la densitat del barri barcelon&iacute; de 44.831 hab./km2) que en m&eacute;s d&rsquo;una ocasi&oacute; han estat portada de diaris per temes d&rsquo;immigraci&oacute;. I en ple cor del Raval i enmig d&rsquo;una gran varietat i quantitat d&rsquo;entitats que procuren per la integraci&oacute; de la immigraci&oacute; i per la cohesi&oacute; social hi trobem Braval.</p>

<p>Segons el seu president, Josep Masabeu, Braval &eacute;s un centre de suport socioeducatiu que, a trav&eacute;s de l&rsquo;esport, fa un seguiment acad&egrave;mic dels nois per evitar l&rsquo;absentisme escolar i guiar-los cap a la formaci&oacute; superior o cap al m&oacute;n laboral. L&rsquo;entitat es va crear l&rsquo;any 1998 i des d&rsquo;aleshores gaireb&eacute; 1.000 nois han rebut la seva assist&egrave;ncia.<br />
<br />
El funcionament &eacute;s clar i efica&ccedil;: Braval t&eacute; muntats 11 equips en competici&oacute; -6 de b&agrave;squet i 5 de futbol sala- que juguen a la lliga normalitzada de Barcelona i que permet la interrelaci&oacute; amb nois d&rsquo;altres barris. Quan un noi vol ingressar a l&rsquo;equip se&rsquo;l deixa entrenar i jugar un parell de dies i si li agrada es contacta amb els pares o amb els representants legals i se&rsquo;ls explica que per formar part d&rsquo;aquests equips cal assumir un comprom&iacute;s que passa per anar a l&rsquo;escola i una petita col&bull;laboraci&oacute; econ&ograve;mica mensual. D&rsquo;aquesta manera, amb un preu simb&ograve;lic s&rsquo;aconsegueix que els responsables del noi tinguin m&eacute;s clar el valor d&rsquo;aquesta entitat que lluita contra l&rsquo;absentisme escolar i, a banda, des de Braval tamb&eacute; s&rsquo;ofereixen hores per fer deures que ajuden a veure els punts forts del noi, comunicar-los a l&rsquo;escola i potenciar al m&agrave;xim la seva motivaci&oacute;.<br />
<br />
<strong>Els voluntaris, pe&ccedil;a indispensable d&rsquo;aquest engranatge</strong></p>

<p>Braval no s&rsquo;ent&eacute;n sense la tasca dels voluntaris. Cada un dels equips esportius compta amb 7 o 8 persones que porten els equips esportius i que acaben fent de referents dels nois, sempre en funci&oacute; de la sintonia que hi ha entre ells. Un valor afegit de l&rsquo;entitat &eacute;s que l&rsquo;&egrave;xit es plasma en el fet que alguns nois que hi han passat com a &ldquo;alumnes&rdquo; han acabat fent de voluntaris quan s&rsquo;han fet m&eacute;s grans, que 200 dels m&eacute;s de 1000 joves que han passat per Braval ja estan treballant, que 13 estan a la universitat i que un ja &eacute;s enginyer inform&agrave;tic. El contacte constant amb els nois tamb&eacute; ajuda els voluntaris a poder orientar nous programes com els d&rsquo;immersi&oacute; ling&uuml;&iacute;stica o els casals d&rsquo;estiu en funci&oacute; de les seves inquietuds i les seves necessitats i a entrevistar-se peri&ograve;dicament amb els pares per parlar de cada cas concret.</p>

<p><strong>&#39;Si no et comportes, no jugues&#39;</strong></p>

<p>L&rsquo;entitat anualment acull uns 200 nois de 30 pa&iuml;sos diferents que s&rsquo;agrupen en equips esportius multi&egrave;tnics per evitar ghettos. 130 voluntaris gestionen aquests grups dedicant-hi 14.000 hores anuals. Setmanalment hi ha tres dies d&rsquo;activitat: un per a entrenar, un per a competir i un per a l&rsquo;estudi o les celebracions; una planificaci&oacute; ideada per aconseguir els tres objectius de cohesi&oacute; social, lluita contra la marginaci&oacute; i facilitaci&oacute; de la incorporaci&oacute; dels immigrants a la societat. Sempre, per&ograve;, procurant el compliment de la seva part del tracte per part del noi: &#39;Si no et comportes, no jugues&#39;, assegura Masabeu.</p>

<p><strong>Terral, l&rsquo;hom&ograve;leg del Braval per a noies</strong></p>

<p>Els fundadors de Braval, abans de crear-lo, van viatjar als Estats Units i a Anglaterra per aprendre d&rsquo;altres organismes que ja feien aquesta tasca. En ambd&oacute;s casos es van trobar amb la mateixa recomanaci&oacute;: en el cas dels nois, un nen porta un amic i quan aquest ja &eacute;s dins l&rsquo;associaci&oacute; s&rsquo;aconsegueix el vistiplau dels pares i, aleshores, deixen apuntar-hi la nena, la filla. En el cas de les noies la din&agrave;mica &eacute;s diferent: si vols captar una nena primer has d&rsquo;aconseguir la confian&ccedil;a de les mares. I aquesta filosofia se segueix al Terral, el centre amb les mateixes funcions que el Braval orientat nom&eacute;s a noies i que articula els seus programes en projectes col&bull;lectius com grups de teatre o corals.</p>

<p>Encara que amb t&egrave;cniques diferents, ambdues entitats aconsegueixen, del llarg, els seus principals objectius: la cohesi&oacute; social, la lluita contra la marginaci&oacute; i la facilitaci&oacute; de la incorporaci&oacute; dels immigrants en el barri m&eacute;s multicultural de la capital catalana.</p>

<p><strong>Elisabet Borreda</strong>, Reportatge publicat a social.cat el 9.06.2011</p>
',
		'keywords' => '',
		'slug' => 'braval_un_dels_secrets_de_la_cohesio_social_en_el_barri_catala_mes_multicultural',
		'autor' => 'Elisabet Borreda',
		'fecha' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2011-08-02T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'externlink' => 'http://ascensorsocial.blogspot.com/2011/08/braval-uno-de-los-secretos-de-la.html',
		'published' => '1',
		'created' => object(Cake\I18n\FrozenTime) {

			'time' => '2011-08-02T00:00:00+00:00',
			'timezone' => 'UTC',
			'fixedNowTime' => false
		
		},
		'modified' => '21/9/19 21:13',
		'tags' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 1,
				'name' => 'Esport',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'esport',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 495,
					'post_id' => (int) 5,
					'tag_id' => (int) 1,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 1 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 5,
				'name' => 'Convivència',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'convivencia',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 496,
					'post_id' => (int) 5,
					'tag_id' => (int) 5,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			},
			(int) 2 => object(App\Model\Entity\Tag) {

				'id' => (int) 6,
				'name' => 'Èxit escolar',
				'keywords' => '',
				'slug' => 'exit_escolar',
				'published' => true,
				'_joinData' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 497,
					'post_id' => (int) 5,
					'tag_id' => (int) 6,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'PostsTags'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'name' => true,
					'keywords' => true,
					'slug' => true,
					'published' => true,
					'posts' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Tags'
			
			}
		],
		'_locale' => 'ca_es',
		'archives' => [
			(int) 0 => object(App\Model\Entity\Archivesrelation) {

				'id' => (int) 4385,
				'model' => 'Post',
				'foreign_id' => (int) 5,
				'order' => (int) 0,
				'file_id' => (int) 4263,
				'archivestypes_id' => (int) 102,
				'archive' => object(Cake\ORM\Entity) {

					'id' => (int) 4263,
					'name' => 'DSC07035.JPG',
					'filename' => 'dsc07035.JPG',
					'path' => '/bower_components/rich-filemanager/userfiles/dsc07035.JPG',
					'originalname' => 'DSC07035.JPG',
					'archivesize' => (int) 580068,
					'filetype' => null,
					'[new]' => false,
					'[accessible]' => [
						'*' => true
					],
					'[dirty]' => [],
					'[original]' => [],
					'[virtual]' => [],
					'[hasErrors]' => false,
					'[errors]' => [],
					'[invalid]' => [],
					'[repository]' => 'Archives'
				
				},
				'[new]' => false,
				'[accessible]' => [
					'model' => true,
					'foreign_id' => true,
					'order' => true,
					'file_id' => true,
					'archivestypes_id' => true,
					'foreign' => true,
					'file' => true,
					'archivestype' => true
				],
				'[dirty]' => [],
				'[original]' => [],
				'[virtual]' => [],
				'[hasErrors]' => false,
				'[errors]' => [],
				'[invalid]' => [],
				'[repository]' => 'Archivesrelations'
			
			}
		],
		'[new]' => false,
		'[accessible]' => [
			'category_id' => true,
			'title' => true,
			'short_title' => true,
			'intro' => true,
			'html' => true,
			'keywords' => true,
			'slug' => true,
			'autor' => true,
			'fecha' => true,
			'externlink' => true,
			'published' => true,
			'created' => true,
			'modified' => true,
			'category' => true,
			'tags' => true
		],
		'[dirty]' => [
			'archives' => true
		],
		'[original]' => [],
		'[virtual]' => [],
		'[hasErrors]' => false,
		'[errors]' => [],
		'[invalid]' => [],
		'[repository]' => 'Posts'
	
	}
]