You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Organització

Iniciatives de Solidaritat i Promoció és una Associació sense ànim de lucre constituïda per Escriptura Notarial el 2 d’octubre de 2001.

Inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 26.418 de la secció 1ª del Registre de Barcelona.

CIF: G-62727185.

Ha estat declarada Entitat d’Utilitat Pública per Resolució del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Resolució JUS/613/2008, de 8 de febrer 2008. DOGC núm. 5086, de 7 març 2008. BOE núm. 58, de 7 març 2008.


Junta Directiva Associació

  • President          Josep Masabeu        Dr. Pedagogia
  • Vicepresidenta   Ana Bofill                 Enginyera industrial
  • Tresorer           Àngel Miquel             Economista
  • Secretari          Miguel Ángel García  Llicenciat Psicopedagogia

Comitè de Braval

  • Director             Ramon Otero              Econòmiques
  • Vocal                 Albert Ribes                Enginyeria informàtica
  • Vocal                 Jordi Vidal                   Llicenciat Filosofia