You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

POSTS

Família i Valors

Solidaris
Núria Gispert
Valors
Família
Educació
Solidaritat

Vida Familiar

Al nostre país la família continua sent el pilar fonamental de la seguretat, el benestar i la felicitat de les persones. Avui existeix una mutiplicitat de situacions familiars, que aporten complexitat a l’exercici de les funcions parentals.

Els horaris laborals són molt extensos i encara no s’ha produït plenament un canvi de cultura respecte de les responsabilitats familiars dels homes i les dones,i això multiplica els conflictes en la dedicació a la vida domèstica.

D’altre banda, el recel social cap a qualsevol forma d’autoritat desorienta els pares i les mares, que poden tendir a consentir excessivament els infants i adolescents.

Un altre factor diferencial ha estat l’augment de l’esperança de vida, que provoca una nova intensitat en la xarxa de relacions i de cura entre els seus membres, una nova solidaritat intergeneracional.

Reforçar els aspectes positius de les famílies actuals i ajudar mares i pares en la seva funció parental serà una estratègia clau per millorar l’educació del nois i noies.

Valors i estils de vida

Desgraciadament, la nostra societat occidental té com a valors dominants l’individualisme, el consumisme i la recerca del benestar màxim, que han passat a ser elements fonamentals a la nostra vida i que, paradoxalment, generen frustració, exclusió, addiccions, minva en la salut i infelicitat.

En el moment actual, i com a conseqüència de la crisi econòmica, sembla evident que els joves que no han conegut una altre societat que la del consum desaforat tindran serioses dificultats per adaptar-se a la nova situació.

Els nostres nois i noies tenen el risc de créixer tancats en si mateixos, amb horitzons molt propers, procurant el seu màxim profit i confort individual, guiant-se per la llei del mínim esforç i esperant que tot els plogui del cel.

Tenim el repte de reforçar la dimensió comunitària en els nostres barris i poblacions, de fomentar el sentit de la responsabilitat vers els altres i un mateix, i de regenerar l’esperit crític i la iniciativa emprenedora, les ganes de “complicar-se la vida” fent alguna cosa per millorar la societat, en comptes d’escarxofar-se al sofà.

En aquest context emergeixen amb força i capacitat mobilitzadora els estils de vida i els valors alternatius que busquen transformar la societat, com ara el compromís, la solidaritat, la cooperació o la sostenibilitat, dels quals els moviments socials i amplis sectors de la població juvenil són els principals exponents.

Quins són els valors humans que haurien d'inspirar la tasca educativa?

Utopia

Volem avançar cap a un món més just, vers una societat inspirada en els valors de la pau, la democràcia, la fraternitat i la sostenibilitat.

Per tant treballem perquè els infants i joves desitgin un món millor i trobin sentit a aportar el seu esforç per millorar les coses, les relacions entre les persones, l'harmonia entre el progrés i la natura.

Solidaritat

Optem per la cultura de la solidaritat i la cooperació, basada en la dignitat de les persones i dels pobles i el respecte a la diversitat i als drets humans.

Per tant creem llaços de comunitat de manera que la diversitat no la visquin com amenaça sinó com a riquesa i, sense renunciar a la pròpia identitat, s’identifiquin i solidaritzin amb la gran família de la Humanitat.

Iniciativa

Volem fomentar la participació i l’esforç individual i col·lectiu per fer front als reptes, amb creativitat i compromís per desenvolupar una ciutadania activa i responsable.

Per tant, treballem perquè els infants i els joves desenvolupin autonomia personal i responsabilitat cívica, assumint un compromís de ciutadania activa i participativa en el si d'una societat democràtica.

Felicitat

Cerquem una ètica basada en la recerca de la confiança en la persona i de la felicitat individual i col·lectiva.

Per tant, treballem perquè els infants i els joves aprenguin estimar, a ser feliços i a gaudir de la vida a partir de l'honestedat, la coherència, la generositat, la senzillesa, la comunicació i l’expressió dels sentiments.

La desorientació en l’exercici de l’autoritat

És el principal problema que es detecta en las relacions entre pares i fills.

L’autoritat s’ha de guanyar, s’ha de merèixer. Suposa no sols entendre les situacions i trobar-los la millor resposta, sinó que també cal un tarannà de diàleg i raonament en la presa de decisions, així com actituds sòlides i exemplars, capacitat de comprensió i empatia envers l’altre; flexibilitat en les actuacions i valors ferms.

En definitiva, la millor manera de guanyar-se el respecte d’un fill és ser capaç d’esdevenir un referent per a ell, mentre que alhora cal tractar amb respecte la seva individualitat i anar-li reconeixent una progressiva autonomia a mida que creix. 

Pobresa i precarietat social

Ens trobem en uns moments de pobresa creixent, amb unes expectatives de futur que no son gair ...

En aquest món en crisi, un tema clau és valorar els altres

Estem en una societat molt crítica i egoista: sovint només ens fixem en els pro ...

Les activitats de servei a la comunitat tenen una gran capacitat formativa

El teixit associatiu que tenim al Raval resol molts problemes i evita els conflictes, de mane ...

Transmetre valors consolida unes personalitats fermes

En aquest sentit, es constata que algunes col·lectivitats, com els gitanos, els xineso ...