You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Programa Llengua Bàsica

Al llarg de l’any es repeteix amb freqüència el fet de l’arribada al nostre barri de persones que no coneixen l’idioma.

La situació és particularment dificultosa, perquè impedeix les primeres passes en el nou país, i les persones es veuen abocades a l’exclusió social. En els nois i joves dificulta l’escolarització, i en els grans la relació social i la inserció laboral.

Se’ls ensenyen els coneixements fonamentals (vocabulari, conversa...), tant en català com en castellà, que els permetin una primera relació social.