You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

NOTÍCIES

Llegat i Endowment

Hem rebut un llegat, totalment inesperat, del Sr. Àngel Betrán Sala, que morí a Barcelona el 8 de novembre de 2018. Era una persona a la que no coneixíem i no sabem com ens va conèixer. Ens donarà estabilitat pels propers anys, i a més ens permetrà afrontar altres programes i activitats. Li estem molt agraïts.

Una part del llegat l’hem destinat a ajuts socials, d’acord amb els nostres estatuts, i amb l’altra part hem constituït -juntament amb altres donacions- un Endowment o fons de dotació.

La principal missió d’aquest Endowment és donar continuïtat en el temps a l'activitat de Braval i evitar que els naturals cicles de l'economia influeixin negativament en l'estabilitat dels programes.

L’Endowmen s’ha invertit en productes financers. Part del resultat de la inversió (interessos, dividends, plusvàlues, etc.) es re-inverteixen en el propi fons, de manera que aquest no perdi el valor adquisitiu per efecte de la inflació i es mantingui el poder adquisitiu del capital inicial. El rendiment net de les inversions és el que s'utilitza per a afrontar les despeses de funcionament de Braval.

D’aquesta manera s'aconsegueix que l'impacte dels donatius que rebem sigui permanent en el temps, i que Braval pugui emprendre projectes més ambiciosos i de major durada.

Braval segueix un estricte codi de conducta per assegurar una prudent administració del patrimoni. Mitjançant l'ajuda d'un comitè d'experts en inversions procura, abans de res, la conservació d'aquests béns lliurats amb tanta generositat, excloent-hi accions especulatives o arriscades. Braval està compromès amb els principis d'inversió socialment responsable, i procura invertir en fons o iniciatives que promoguin la cura de l'entorn, la responsabilitat social i les pràctiques de bon govern corporatiu (ESG).